Spółki komandytowe

Spółki komandytowe2019-02-08T20:57:34+01:00

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę klientów prowadzących działalność w formie spółek komandytowych.

Spółka komandytowa jest formą prowadzenia działalności uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych. Może zostać zawiązana przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. W celu zawiązania spółki wspólnicy zawierają umowę spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym KRS24.

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników:

  1. komplementariusz – odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli za zobowiązania spółki,
  2. komandytariusz – odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej, stanowiącej wartość jego wkładu do spółki.

Aby mogła istnieć spółka komandytowa, musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Komplementariusz to wspólnik zajmujący się bieżącym zarządzaniem i reprezentowaniem spółki na zewnątrz. Natomiast komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który reprezentować spółkę może jedynie jako pełnomocnik.

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki komandytowej jest subsydiarna. Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółka komandytowa ma tzw. ułomną osobowość prawną. Może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W odróżnieniu od spółki cywilnej, spółka komandytowa jest samodzielnym przedsiębiorcą. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Spółka komandytowa – ZUS

Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek komandytowych nie podlegają z tego tytułu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) . Podlegają jednakże obowiązkowi składkowemu w ZUS. Wspólnicy spółki komandytowej nie mogą korzystać z tzw. preferencyjnych składek ZUS (obniżona podstawa wymiaru składek przez okres 24 miesięcy).

Spółka komandytowa – podatki

W podatku dochodowym od osób fizycznych spółka komandytowa jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że sama spółka nie jest podatnikiem tego podatku. Podatnikami są natomiast wspólnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych w spółce według ich udziału w tych dochodach.

Wspólnicy spółek komandytowych osób fizycznych mogą rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Spółka prowadzi ewidencje właściwe dla sposobu opodatkowania jej dochodów przed wspólników. Jednakże w przypadku gdy przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, spółka jawna ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.

Odmienna jest sytuacja spółki komandytowej, której wspólnikiem jest osoba prawna – niezależnie czy jest to komplementariusz, czy komandytariusz. Dochód takiej spółki w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przychodów. Ponadto osoby fizyczne – wspólnicy takich spółek mogą rozliczać się z podatku dochodowego tylko na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019