Spółki komandytowe

Spółki komandytowe2022-12-02T12:14:01+01:00

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę klientów prowadzących działalność w formie spółek komandytowych.

Spółka komandytowa jest formą prowadzenia działalności uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych. Może zostać zawiązana przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. W celu zawiązania spółki wspólnicy zawierają umowę spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym KRS24.

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników:

  1. komplementariusz – odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli za zobowiązania spółki,
  2. komandytariusz – odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej, stanowiącej wartość jego wkładu do spółki.

Aby mogła istnieć spółka komandytowa, musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Komplementariusz to wspólnik zajmujący się bieżącym zarządzaniem i reprezentowaniem spółki na zewnątrz. Natomiast komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który reprezentować spółkę może jedynie jako pełnomocnik.

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki komandytowej jest subsydiarna. Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółka komandytowa ma tzw. ułomną osobowość prawną. Może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W odróżnieniu od spółki cywilnej, spółka komandytowa jest samodzielnym przedsiębiorcą. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Spółka komandytowa – ZUS

Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek komandytowych nie podlegają z tego tytułu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) . Podlegają jednakże obowiązkowi składkowemu w ZUS. Wspólnicy spółki komandytowej nie mogą korzystać z tzw. preferencyjnych składek ZUS (obniżona podstawa wymiaru składek przez okres 24 miesięcy).

Spółka komandytowa – podatki

Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przychodów.

Wspólnicy mogą dokonywać wypłat z zysku spółki komandytowej na swoją rzecz. Wypłaty te traktowane są jak dywidenda i podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub prawnych, w zależności od tego czy wspólnik jest osobą fizyczną, czy prawną. W przypadku osób fizycznych wypłaty z zysku spółki komandytowej są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem o stawce 19%. Zarówno wspólnicy – osoby fizyczne jak i prawne, mogą od podatku od wypłaconej ze spółki dywidendy odliczyć podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony przez spółkę, w części przypadającej na danego wspólnika według wysokości udziału w spółce.

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2022