Spółki jawne

Spółki jawne2019-02-08T20:39:36+01:00

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę klientów prowadzących działalność w formie spółek jawnych.

Spółka jawna jest formą prowadzenia działalności uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych. Może zostać zawiązana przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. W celu zawiązania spółki wspólnicy zawierają umowę spółki w formie pisemnej.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej jest subsydiarna. Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Każdy wspólnik ma równe udziały w zyskach i stratach spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółka jawna ma tzw. ułomną osobowość prawną. Może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W odróżnieniu od spółki cywilnej, spółka jawna jest samodzielnym przedsiębiorcą. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Spółka jawna – ZUS

Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek jawnych nie podlegają z tego tytułu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) . Podlegają jednakże obowiązkowi składkowemu w ZUS. Wspólnicy spółki jawnej nie mogą korzystać z tzw. preferencyjnych składek ZUS (obniżona podstawa wymiaru składek przez okres 24 miesięcy).

Spółka jawna – podatki

W podatku dochodowym od osób fizycznych spółka jawna jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że sama spółka nie jest podatnikiem tego podatku. Podatnikami są natomiast wspólnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych w spółce według ich udziału w tych dochodach.

Wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych mogą rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Spółka prowadzi ewidencje właściwe dla sposobu opodatkowania jej dochodów przed wspólników. Jednakże w przypadku gdy przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, spółka jawna ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.

Odmienna jest sytuacja spółki jawnej, której wspólnikiem jest osoba prawna. Dochód takiej spółki w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przychodów. Ponadto osoby fizyczne – wspólnicy takich spółek mogą rozliczać się z podatku dochodowego tylko na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018