Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2019-01-23T13:35:03+01:00

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych. Może zostać zawiązana przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. W celu zawiązania spółki wspólnicy zawierają umowę spółki w formie aktu notarialnego lub w systemie teleinformatycznym według wzorca umowy. Wspólnicy nabywają udziały w spółce proporcjonalnie do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Minimalna wartość tego kapitału w spółce z o.o. wynosi 5.000 zł.

Ten rodzaj spółki posiada pełną osobowość prawną. Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Majątek spółki jest odrębny od majątku wspólników. Wypłaty na rzecz wspólników z zysku spółki (dywidendy) mogą być dokonywane tylko w sytuacjach określonych w przepisach prawa.

Za prowadzenie spraw spółki odpowiedzialny jest zarząd powoływany przez wspólników. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby. Skład zarządu podlega wpisowi do KRS. O tym, kto może składać oświadczenia woli w imieniu spółki decydują zapisy w umowie spółki. Reprezentacja spółki może być jednoosobowa (każdy członek zarządu samodzielnie), wieloosobowa (dwóch lub więcej członków zarządu jednocześnie) lub rozwiązana w inny sposób.

W spółce z o.o. możliwe jest także powołanie prokurenta do prowadzenia spraw spółki. Prokura podlega wpisowi do KRS i może być samoistna (prokurent jest upoważniony do działania w imieniu spółki samodzielnie) lub łączna (prokurent może działać w imieniu spółki tylko wraz z członkiem zarządu lub innym prokurentem).

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, podobnie prokurenci. Z kolei członkowie zarządu mogą być odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja przeciwko niej okaże się bezskuteczna, jeżeli m.in. nie został we właściwym terminie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Spółka z o.o. – podatki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Prowadzi obligatoryjnie księgi rachunkowe.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Organem podejmującym decyzję m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki i podziale jej zysków jest zgromadzenie wspólników. Na zgromadzeniu każdy wspólnik dysponuje ilością głosów proporcjonalną do jego udziału w kapitale zakładowym spółki.

Jeżeli na koniec roku obrotowego spółka osiągnie zysk, może on w całości lub w części pozostać w spółce lub zostać wypłacony wspólnikom jako dywidenda. Wypłata dywidendy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych na poziomie wspólnika. Oznacza to, że w spółce z o.o. występuje podwójne opodatkowanie dochodów – pierwszy raz na poziomie dochodów spółki i drugi raz jako opodatkowanie dywidendy wypłacanej wspólnikom.

Spółka z o.o. – ZUS

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Zatem wspólnicy nie mają obowiązku opłacania składek do ZUS. Wyjątkiem jest jedyny wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., który podlega obowiązkowi składkowemu tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018