Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza2019-01-23T13:28:41+01:00

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozliczania przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jest to forma prowadzenia działalności najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. W porównaniu do innych form charakteryzuje się duża elastycznością, małą liczbą formalności oraz niskimi kosztami. Jednakże należy pamiętać, że za zobowiązania firmy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem – także prywatnym.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Aby założyć indywidualną działalność gospodarczą należy wypełnić wniosek CEIDG-1 i złożyć go osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terenie Polski. We wniosku wskazuje się datę rozpoczęcia działalności, która nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. W momencie złożenia wniosku przedsiębiorca zostaje wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i może rozpocząć działalność od dnia wskazanego we wniosku. Za dokonanie wpisu do ewidencji nie są pobierane żadne opłaty.

Jeżeli nowy przedsiębiorca nie ma jeszcze nadanych numerów NIP lub REGON, zostaną mu one nadane z urzędu i umieszczone we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie.

Podatek dochodowy – jednoosobowa działalność gospodarcza

We wniosku o wpis do CEIDG dokonuje się wyboru jednej z poniższych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

Przedsiębiorca może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez względu na wielkość tej działalności oraz charakter operacji biznesowych. Może być stroną wszelkiego rodzaju prawnie dozwolonych umów. Ponadto może zatrudniać pracowników na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych form przewidzianych we właściwych przepisach.

Księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej

Indywidualny przedsiębiorca prowadzi ewidencje właściwe dla stosowanej formy opodatkowania dochodów. Jednakże w przypadku gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018 r.