Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów2019-01-23T12:59:03+01:00

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy – jeśli nie są prowadzone księgi rachunkowe.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie PKPiR wymaga orientacji w przepisach podatkowych i systematyczności dokonywania zapisów, jednak pozwala odliczać koszty faktycznie poniesione i daje możliwość uzyskania korzyści podatkowych.

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub w formie tzw. podatku liniowego. PKPiR nie prowadzą przedsiębiorcy, którzy stosują kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca się od dochodu uzyskanego z poszczególnych źródłem przychodów. Są to:

 • stosunek pracy,
 • emerytury, renty,
 • działalność wykonywana osobiście (np. umowy zlecenia, o dzieło),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem lub dzierżawa,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • prawa autorskie,
 • odpłatne zbycie nieruchomości i rzeczy,
 • inne źródła.

Przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów z poszczególnych źródeł uzyskana w roku podatkowym (istnieje kilka wyjątków od tej zasady). A zatem dochody z działalności gospodarczej podlegają łączeniu z dochodami uzyskanymi z innych źródeł. Suma ta stanowi podstawę obliczenia podatku.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód z działalności gospodarczej, rozumiany jako kwota przychodów pomniejszona o kwotę kosztów uzyskania przychodów.

Podatek dochodowy według skali wynosi 18% lub 32% podstawy. Wyższą stawkę 32% stosuje się od części podstawy opodatkowania przekraczającej 85.528 zł. Podatek należny pomniejsza się o kwotę zmniejszającą, która jest zależna od wysokości podstawy opodatkowania i wynosi od zera do 1440 zł.

Rozliczenie podatku jest roczne. Deklarację na podatek dochodowy za dany rok składa się do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do wpłat zaliczek miesięcznych na podatek od dochodu z tej działalności. Zaliczki oblicza się od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do danego miesiąca. Termin wpłaty zaliczki na podatek za dany miesiąc to 20 dzień następnego miesiąca.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia podatnikowi korzystanie z rozmaitych ulg. Przykładami takich ulg są:

 • tzw. ulga na dzieci
 • tzw. ulga rehabilitacyjna
 • tzw. ulga internetowa
 • odliczenie od dochodu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • odliczenie od dochodu darowizn na cele działalności pożytku publicznego lub kultu religijnego

W tej formie opodatkowania można stosować rozliczanie z podatku wspólnie z małżonkiem.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Oznacza to, że ma ona zastosowanie zawsze gdy przedsiębiorca nie zdecyduje o wyborze opłacania podatki w innej formie.

Opodatkowanie podatkiem liniowym jest jedną z form opcjonalnych, które przedsiębiorca może wybrać jeśli nie chce korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych.

W przypadku wyboru tej formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej nie łączą się z dochodami z innych źródłem przychodów.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód z działalności gospodarczej, rozumiany jako kwota przychodów pomniejszona o kwotę kosztów uzyskania przychodów.

Podatek dochodowy oblicza się jako 19% podstawy opodatkowania. Nie stosuje się kwot zmniejszających podatek.

Rozliczenie podatku jest roczne. Deklarację na podatek dochodowy za dany rok składa się do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do wpłat zaliczek miesięcznych na podatek od dochodu z tej działalności. Zaliczki oblicza się od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do danego miesiąca. Termin wpłaty zaliczki na podatek za dany miesiąc to 20 dzień następnego miesiąca.

Wyłączona jest możliwość stosowania większości ulg podatkowych od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym. Pozostaje jedynie możliwość odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Zasady prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją uproszczoną, prowadzoną według schematu określonego we właściwych przepisach. W księdze ewidencjonuje się przychody i wydatki na podstawie dokumentów źródłowych (najczęściej faktur). Wydatki dzieli się na: zakup towarów i materiałów, wynagrodzenia, pozostałe wydatki. Wynik obliczony jako różnica między przychodami a wydatkami stanowi podstawę opodatkowania PIT. Na ostatni dzień roku obrotowego przedsiębiorca jest zobowiązany sporządzić spis z natury pozostałych towarów i materiałów. Aby uzyskać wynik na koniec roku, kwotę wydatków pomniejsza się o wartość spisu z natury.