Spółki cywilne

Spółki cywilne2019-01-23T13:33:39+01:00

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę klientów prowadzących działalność w formie spółek cywilnych.

Jak założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Może zostać zawiązana przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. W celu zawiązania spółki wspólnicy zawierają umowę spółki w formie pisemnej.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie, całym swoim majątkiem. Każdy wspólnik ma równe udziały w zyskach i stratach spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie jest podmiotem czynności prawnych – w jej imieniu czynności tych dokonują wspólnicy. Jednakże spółka może zatrudniać pracowników, być płatnikiem składek ubezpieczeniowych i podatków oraz może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Spółka cywilna – ZUS

Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych podlegają z tego tytułu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako przedsiębiorcy. Podlegają obowiązkowi składkowemu w ZUS.

Spółka cywilna – podatki

W podatku dochodowym od osób fizycznych spółka cywilna jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że spółka sama nie jest podatnikiem tego podatku. Podatnikami są natomiast wspólnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych w spółce według ich udziału w tych dochodach.

Wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej po spełnieniu określonych warunków właściwych tym szczególnym formom opodatkowania. Spółka prowadzi ewidencje właściwe dla sposobu opodatkowania jej dochodów przed wspólników. Jednakże w przypadku gdy przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, spółka cywilna ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.

Odmienna jest sytuacja spółki cywilnej, której wspólnikiem jest osoba prawna. Dochód takiej spółki w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przychodów. Ponadto osoby fizyczne – wspólnicy takich spółek mogą rozliczać się z podatku dochodowego tylko na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018