Pełna księgowość

Pełna księgowość2022-12-02T12:35:30+01:00

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych.

Pełna księgowość – od jakiej kwoty?

Pełną księgowość są zobowiązane prowadzić: spółki handlowe i niektóre osobowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Na czym polega pełna księgowość?

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych, ujmując zdarzenia w porządku chronologicznym i systematycznym. Na koniec roku obrotowego dokonuje się wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sporządza się sprawozdanie finansowe.

Księgi rachunkowe są rozwiązaniem kosztownym i pracochłonnym, ale dzięki możliwości dostosowania planu kont do potrzeb firmy dają możliwość bardzo szerokiej kontroli sytuacji finansowej firmy.