Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia2019-02-08T21:22:42+01:00

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę fundacji i stowarzyszeń.

Fundacje

Fundacja może zostać utworzona przez co najmniej jedną osobę fizyczną do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Dokumentem określającym ustrój fundacji jest statut, ustalany przez fundatora. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Działalnością fundacji kieruje zarząd. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada osobowość prawną.

Działalność fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Fundacje prowadzą księgi rachunkowe lub uproszczone ewidencje, określone w szczególnych przepisach. Fundacja może być podatnikiem VAT czynnym.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Działalnością stowarzyszenia kieruje zarząd. Stowarzyszenia tworzy się przede wszystkim w celu prowadzenia działalności niezarobkowej (non-profit) o charakterze społecznym.

Aby założyć stowarzyszenie potrzeba co najmniej siedem osób (dla stowarzyszenia zwykłego – trzy osoby). Członkowie uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Szczególną, uproszczoną formą stowarzyszeń jest stowarzyszenie zwykłe. Nie posiada osobowości prawnej i może nie mieć zarządu. Członkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego. Ten typ stowarzyszenia posiada pewne ograniczenia, m.in. nie może prowadzić działalności gospodarczej i zrzeszać osób prawnych.

Działalność stowarzyszenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stowarzyszenia prowadzą księgi rachunkowe lub uproszczone ewidencje, określone w szczególnych przepisach. Stowarzyszenie może być podatnikiem VAT czynnym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019